miten tunnistat vastuulliset yhtiöt

Miten tunnistat vastuulliset yhtiöt?

Miten tunnistat vastuulliset yhtiöt? | Postaus sisältää mainoslinkkejä, linkit merkitty *-merkillä. Lue lisää täältä.

Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ja miksi sijoittajan tulisi valita vastuullinen sijoituskohde? Yhä enenevissä määrin sijoittajat ovat kiinnostuneet sijoittamaan vastuullisesti. Tutkimustulosten mukaan erityisesti naiset ja sukupuolesta riippumatta iältään 40-vuotiaat ja sitä nuoremmat haluavat sijoittaa vastuullisesti (Nordnetin kanssa yhteistyössä tehty akateeminen tutkimus 2021).

Saatat pohtia, että joudut luopumaan tuotoista jos sijoitat vastuullisesti, mutta tämä on yleinen väärinkäsitys. Tutkimusten mukaan vastuullinen sijoittaminen vähentää riskiä ja se voi tarjota jopa korkeampaa tuottoa. 

Mitä on vastuullinen sijoittaminen eli ESG?

ESG tulee englanninkielisistä sanoista Environmental, Social ja Governance. Vastuulliset yritykset huomioivat taloudellisten seikkojen lisäksi nämä kolme vastuullisuus osa-aluetta omassa yritystoiminnassaan: E=ympäristö, S=sosiaalinen vastuu sekä G=hyvä hallintotapa. ESG on yksi mittari, jolla yrityksen kestävää kehitystä voidaan seurata.

Environmental eli ympäristö

Millaisia ympäristövaikutuksia yrityksellä on? Ympäristökysymyksiä voivat olla yritysten ilmastopolitiikka, suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, energiankäyttö, jätteet, saastuminen, vedenkulutus, luonnonvarojen suojelu, eläinten kohtelu ja ympäristömääräysten noudattaminen.

Social eli sosiaalinen

Yrityksen tulee tietää mistä heidän myymänsä tuotteet tulevat ja missä työolosuhteissa ne on valmistettu. Millaiset suhteet yrityksellä on sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin, henkilöstön hyvinvointi, työtyytyväisyys sekä asiakastyytyväisyys.

Sosiaalista kestävyyttä on vaikea mitata numeraalisesti ja se vaihtelee suuresti toimialoittain. On kuitenkin kaksi kansainvälistä sopimusta, jotka kertovat sosiaalisen vaatimuksen minimivaatimuksista; YK:n Global Compact- kestävän kehityksen aloite sekä OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohje. 

UN Global Compact -aloitteessa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet 10 eriin periaatteeseen toiminnassaan, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöasioihin sekä korruption torjuntaan.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) on kansainvälinen järjestö, johon kuuluu 37 jäsenmaata. OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeissa on valtioiden esittämiä suosituksia yrityksille, kuten miten soveltaa lainsäädäntöä ja vapaaehtoisuutta vastuullisuus periaatteissa kansainvälisessä yritystoiminnassa. Toimintaohjeita ovat esimerkiksi kansainvälinen ihmisoikeusasiakirja, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Governance eli hallintotapa

Miten reilusti yritystä johdetaan ja miten läpinäkyvää johtaminen on. Hyvään hallintotapaan liittyy hallitukseen, johtamiseen ja verotuksen liittyviä kysymyksiä. Yritys käyttää tarkkoja ja läpinäkyviä kirjanpito menetelmiä, pyrkii rehellisyyteen ja monimuotoisuuteen valitessaan johtonsa ja on vastuussa osakkeenomistajille. Korruption ja lahjonnan ehkäiseminen, kyberturvallisuus.

Vastuullinen sijoittaja haluaa ottaa sijoituksissaan huomioon taloudellisen tekijöiden lisäksi nämä kolme kirjainyhdistelmää ESG. 

Mitä on yrityksen yhteiskuntavastuu?

Toinen yleinen termi on CSR eli Corporate Social Responsibility, mikä voidaan suomentaa yrityksen yhteiskuntavastuuksi. Mitä eroa ESG:llä ja CSR:llä sitten on? Molemmilla on erilaiset kehykset, miten yrityksen vastuullisuutta arvioidaan ja vaikuttaa siltä että ESG on ajamassa yhteiskuntavastuun ohi, kun puhutaan yrityksen vastuullisuuden mittareista. ESG on paremmin ja helpommin mitattavissa kuin CSR.

Yhteiskuntavastuun (CSR) strategiana on pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä, työvoimakäytäntöjen parantaminen, tehdä vapaaehtoistyötä ja hyväntekeväisyyttä. CSR määrittely voi olla haastavaa ja vaikeasti mitattavaa. ESG vastaavasti tarjoaa mittareita sijoittajille ja herättää luottamusta markkinoilla.

Miten löytää vastuullisen sijoittamisen yhtiöitä salkkuun?

Jos vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa lähde ensin liikkeelle perinteisestä sijoitusanalyysista eli mieti tuotot ja riskit ja sen jälkeen ota vastuullisuustekijät mukaan analyysiin. Yritysten nettisivuilta voit löytää vastuullisuusraportit ja vuosikertomukset sijoituspäätöksen tueksi. Löytyykö yritykseltä esimerkiksi vahvistettua ilmastotavoitetta? Mieti yrityksen tulevaisuutta, mitkä ovat heidän tavoitteet vastuullisuuteen liittyen. Eteenpäin katsova tieto on arvokasta. Valitse yritys joka pyrkii edistämään kestävää kehitystä omalla liiketoiminnallaan ja sijoituspäätöksillään.

ESG-tutkimusryhmät (riippumattomat kolmannet osapuolet) määrittelevät yritysten ESG-pisteet . Mitä korkeampi pistemäärä sitä paremmin yritys täyttää ESG-kriteerit. On hyvä ottaa huomioon, että eri toimialoilla ESG kriteerit voivat olla hyvin erilaiset. Mieti, mikä on kullekin toimijalla merkittävät ja oleelliset vastuullisuustekijät. Vastuullisen sijoittamisen raportoinnin apuna yhtiöt voivat käyttää PRI (Principles of Responsible Investment) mukaista raportointia. Yritysten, jotka ovat allekirjoittaneet PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet on sitoutunut noudattamaan vastuullista liiketoimintaa ja myös raportoimaan toiminnastaan.

Tässä muutamia konkreettisia työkaluja vastuullisen sijoittamisen tueksi:

Yksi tapa lähteä liikkeelle, kun haluaa sijoittaa vastuullisesti on valita ETF:ä, rahastoja ja osakkeita jotka eivät ole tekemisissä aseiden, fossiilisten polttoaineiden, tupakan tai alkoholin kanssa. Muita ei toivottuja omistuksia voivat olla eläinkokeet, geenimuunnellut organismit (GMO), hiilivoima, palmuöljy, pornografia, sotateollisuus, torjunta-aineet, uhkapelit ja ydinvoima. 

Nordnetin pohjoismaiset indeksirahastot seuraavat myös ESG-indeksiä

Vuodesta 2022 lähtien myös Nordnetin pohjoismaiset indeksirahastot ovat alkaneet seurata ESG-indeksiä. Tämän muutoksen myötä indeksirahastot ovat edelleen kuluttomia. Pohjoismaista muutos koskee Suomea, Ruotsia ja Tanskaa. Poikkeuksena Norjan indeksirahasto Nordnet Indexfond Norge, joka säilyttää toistaiseksi vielä nykyisen kohdeindeksinsä, koska Norjan osakemarkkinat koostuvat suurilta osin energiateollisuudesta (erityisesti öljyteollisuudesta), joten ESG-muutos vaikuttaisi merkittävästi indeksirahaston sisältöön.

Nordnet indeksirahasto Suomi ESG vertailuindeksinä oli alunperin OMXH25, josta tipahti pois kaksi yhtiötä, jotka eivät läpäiseet ESG-kriteereitä: Fortum ja Neste, koska heidän liiketoiminta sijoittaa “oil and gase”-kategoriaan ja niiden osuus on liian iso heidän liiketoimintaa. Näiden kahden tilalle on otettu kaksi vastuullisempaa yhtiötä eli Metsä Board B ja Tokmanni. Uusi kohdeindeksi on nimeltään OMX Helsinki 25 ESG Responsible Gross Index eli lyhennettynä OMXH25ESGGI-indeksi. Tällä hetkellä viisi suurinta yhtiötä tässä indeksissä ovat Nokia, Sampo, Nordea, Kone ja UPM-Kymmene. 

Nordnetin valikoimasta löytyvät *vastuullisen sijoittamisen kriteerit täyttävät rahastot, ETF:ät ja osakkeet löydät täältä.

Mitä on viherpesu?

Viherpesu tarkoittaa harhaanjohtavaa ja epäasiallista ympäristömainontaa. Yritysten ympäristöväittämät voivat olla liioiteltuja tai perusteettomia, joten niihin tulee suhtautua kriittisesti. Ympäristöväittämät eivät välttämättä ole totuudenmukaisia ja jos niitä ei voida todentaa kyseessä on viherpesu. Kun tuotetta markkinoidaan fossiilivapaaksi tai ilmastoystävälliseksi kuluttaja ei voi täysin luottaa siihen, että väite pitäisi paikkansa.

EU:n komissio on antanut direktiiviehdotuksen, jonka avulla tarkennettaisiin yritysten pelisääntöjä ympäristömainonnasta. Yrityksille asetettaisiin tietyt minimikriteerit tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten osalta, väittämien tulee perustua tieteelliseen näyttöön ja otettava tuotteen koko elinkaari huomioon. Jatkossa sallittaisiin EU:n laajuiset ympäristömerkit ja yritysten omat ympäristömerkinnät kiellettäisiin, jos merkki ei perustu sertifiointijärjestelmään tai viranomaisen valtuutukseen.

Miten tunnistaa ympäristöystävällinen tuote? Kuluttajan apuna ovat erilaiset sertifikaatit. Suomessa näitä sertifikaatteja ovat Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki, nämä sertifikaatit käyvät läpi kolmannen osapuolen varmentamat ympäristövaatimukset ennen ja jälkeen merkin myöntämisen. Elintarvikkeilla on Luomumerkki ja energiaa kuluttavilla laitteilla Energiamerkki.

Lue myös Ylen artikkeli aiheesta: EU haluaa yritysten viherpesun kuriin, uusi direktiivi tekisi valheellisista ympäristöväittämistä rangaistavia.

Miksi vastuullinen sijoittaminen on tärkeää?

ESG sijoittaminen on sinua varten, kun haluat sijoittaa omien arvojen mukaisesti sekä haluat sijoittaa sellaisiin yrityksiin, jotka pyrkivät tekemään maailmasta paremman paikan. Kuluttajat ja vastuulliset sijoittajat haluavat ostaa tuotteita ja palveluita, jotka on valmistettu vastuullisesti ja eettisesti, niin että maapallo kärsii mahdollisimman vähän. Vastuullisuus on myös yrityksille kilpailuetu ja se tuo arvoa yritykselle.

Kun haluat paremmin perehtyä vastuullisen sijoittamisen saloihin, suomalaista kirjallisuutta löytyy hyvin, tässä niistä muutama:

  • Kaisa Kurittu: Sijoita rahasi vastuullisesti
  • Hanna Silvola ja Tiina Landau: Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin 
  • Anna Hyrske, Magdalena Lönnroth, Antti Savilaakso, Riikka Sievänen: Vastuullinen sijoittaja

Parhaimmillaan vastuullinen sijoittaminen on riskienhallintaa ja tuo sijoittajalle hyvää tuottoa. Vastuullisella sijoittamiselle sijoittaja saa oman äänen kuuluviin hänen tärkeiden arvojen mukaisesti.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.